ภาษาญี่ปุ่น-ภาษาไทย
ภาษาไทย-ภาษาญี่ปุ่น

บริษัทโคขุไซ ซูยาคุเป็นบริษัทที่ให้บริการล่ามและมัคคุเทศก์ในประเทศ รวมถึงบริการแปลเอกสาร โดยให้บริการในภาษาต่างๆทั่วโลกกว่า190ภาษา จากประสบการณ์อันยาวนานกว่า 15 ปี เรามั่นใจที่จะเป็นสื่อกลางให้ธุรกิจหรือจุดมุ่งหมายของท่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

● บริการล่ามในประเทศญี่ปุ่น (กิจกรรมหรืองานต่างๆ เช่น การเจรจาธุรกิจ การเยี่ยมชมบริษัท งานแสดงสินค้า การประชุม)
ภาษาหรือธรรมเนียมญี่ปุ่นอาจเป็นอุปสรรคแก่ท่านเมื่อเดินทางมาญี่ปุ่น เรามีล่ามผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถเป็นสื่อกลางให้การเจรจาสื่อสารของท่านดำเนินไปด้วยดี เราให้บริการหลายด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้กับทางบริษัท

บริการมัคคุเทศก์ในประเทศญี่ปุ่น
ทางบริษัทมีบริการมัคคุเทศก์สำหรับท่านที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น โดยมัคคุเทศก์มืออาชีพจะเป็นผู้พาท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆพร้อมทั้งแนะนำวัฒนธรรมญี่ปุ่น

● บริการล่ามในประเทศไทย (เช่น การเจรจาธุรกิจ การเยี่ยมชมบริษัท งานแสดงสินค้า การประชุม การรับ-ส่ง)
บริษัทโคขุไซ ซูยาคุมีล่ามชั้นนำที่เมืองไทยซึ่งพร้อมจะให้บริการต่างๆแก่ท่าน เช่น เมื่อท่านเชิญลูกค้ามาจากประเทศญี่ปุ่น หรือมีงานประชุมร่วมกับคนญี่ปุ่น

● บริการแปล (ด้านต่างๆ เช่น กฎหมาย เครื่องจักร อิเลคทรอนิกส์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ การแพทย์ คำสั่งศาล หนังสือ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ใบตรวจสุขภาพ โฮมเพจ แผ่นพับ แค็ตตาล็อก สำเนาทะเบียนบ้าน)
บริษัทให้บริการแปลทั้งจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดยให้บริการในสาขาต่างๆกว้างขวาง กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางบริษัทไม่คิดค่าใช้จ่ายในการประเมินราคา